Algemene voorwaarden Select Verhuizers voor particulieren

Artikel 1. DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Klant:
  de opdrachtgever, en/of degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst, niet zijnde een bedrijf:
 2. Select Verhuizers C.V..:
  de opdrachtnemer, die beroepsmatig consumentenverhuizingen verzorgt;
 3. Consumentenverhuizing:
  verhuizing van de inboedel van een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 4. Verhuisovereenkomst:
  de overeenkomst van goederenvervoer waarbij Select Verhuizers zich tegenover de klant verbindt verhuisgoederen te vervoeren binnen een gebouw en/of over de weg;
 5. Verhuisgoederen:
  zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt;
 6. Inboedel:
  al de verhuisgoederen, die onder de verhuisovereenkomst vallen;

 

Artikel 2. WERKINGSSFEER

 1. Deze algemene voorwaarden voor verhuizingen zijn van toepassing:
  op consumentenverhuizingen binnen een gebouw,
  dan wel op consumentenverhuizingen waarbij sprake is van vervoer uitsluitend over de weg,
  dan wel op consumentenverhuizingen waarbij sprake is van een combinatie daarvan en voor zover deze binnen, vanuit of naar Nederland plaatshebben.
 2. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op verhuizingen, die in opdracht van een derde, maar mogelijk tegen de wil van de eigenaar van de verhuisgoederen plaatsvinden (o.a. huisuitzettingen, derdenbeslag en dergelijke).
 3. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op verhuizingen van bedrijven. 

 

Artikel 3. VOORAF VERSTREKKEN VAN INFORMATIE DOOR PARTIJEN

 1. Select Verhuizers dient de verhuisafstand, het volume en het gewicht van de verhuisgoederen (indien nodig) in te schatten. 
 2. Select Verhuizers stelt zich op de hoogte van de aard van de verhuizing (soort woning, woonhoogte, aanwezigheid lift, aan- en afvoerwegen en dergelijke).
 3. Select Verhuizers wijst de klant erop dat:
  1. de verhuisgoederen tijdens de verhuizing niet automatisch volledig verzekerd zijn, maar dat Select Verhuizers wel zijn aansprakelijkheid heeft verzekerd tot het in artikel 15 aangegeven bedrag.
  2. de klant Select Verhuizers kan verzoeken om voor rekening van de klant een afzonderlijke verzekering af te sluiten die de risico’s dekt waarvoor Select Verhuizers niet aansprakelijk is en overhandigt aan de klant de daartoe geëigende informatie.
  3. partijen overeen kunnen komen, dat de maximale contractuele aansprakelijkheid van Select Verhuizers uit deze overeenkomst tegen vergoeding verhoogd zal worden tot een nader aan te geven bedrag per inboedel.
  4. de klant, schriftelijk en tegen een vergoeding, het bedrag van een bijzonder belang bij de aflevering kan vaststellen voor het geval van verlies of beschadiging van het verhuisgoed en voor overschrijding van een overeengekomen aanvangstijdstip van de verhuizing.
  5. Select Verhuizers zal meewerken aan de aanvullingen genoemd in dit lid sub b, c en/of d, mits deze aanvullingen bij de eigen verzekeraar van Select Verhuizers op redelijke voorwaarden verzekerbaar zijn.
 4. Select Verhuizers stelt de klant ervan op de hoogte dat de klant kennis moet geven van:
  1. alle voorwerpen, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de verhuisgoederen of de bedrijfsuitrusting oplevert;
  2. alle voorwerpen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers speciale vóór de aanvang van het vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt;
  3. alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen en of buitenlandse instanties, zoals bijvoorbeeld voorwerpen van edelmetaal, edelstenen, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens, enz.;
  4. andere zaken die voor Select Verhuizers van belang zijn om kennis van te nemen en te weten ten behoeve van de verhuizing.

 

Artikel 4. GEVAARLIJKE VOORWERPEN OF PRODUCTEN

 1. Indien de klant aan Select Verhuizers gevaarlijke voorwerpen of producten als bedoeld in de Wet Vervoer van gevaarlijke Stoffen ter hand stelt, is de klant verplicht Select Verhuizers in te lichten over de aard van de gevaren die deze inhouden en dient de klant aan te geven welke voorzorgsmaatregelen Select Verhuizers dient te nemen. 
 2. Select Verhuizers heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of producten, waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, niet te verhuizen.
 3. Select Verhuizers heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of producten, waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, op iedere tijd en plaats uit te laden en om deze ongevaarlijk te (laten) maken of te (laten) vernietigen op kosten van de klant. Bovendien is de klant aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte en toerekenbare kosten en schaden die uit het vervoer ervan voortkomen.

 

Artikel 5. DOUANEFORMALITEITEN

Voor naar of vanuit Nederland over de weg uit te voeren verhuisovereenkomsten gelden de volgende bepalingen:

 1. Select Verhuizers dient de klant naar vermogen te informeren over de bestaande voorschriften inzake de douane- en andere voor de uitvoering van de verhuisovereenkomst te verrichten formaliteiten;
 2. de klant dient de benodigde documenten aan Select Verhuizers ter beschikking te stellen en hem alle voor de vervulling van de formaliteiten vereiste inlichtingen te verschaffen.

 

Artikel 6. VERHUISPRIJS

 1. Als methode om de verhuisprijs te berekenen kan worden overeengekomen:
  1. een all-in prijs (methode aanneming van werk), waarvoor de verhuizing volledig wordt uitgevoerd met inbegrip van de omzetbelasting en de overeengekomen elementen en werkzaamheden genoemd in het tweede lid van dit artikel doch met uitsluiting van de onvoorziene uitgaven bedoeld in het derde lid;
  2. een regieprijs, berekend op basis van vooraf overeengekomen tarieven per volume en/of afstand en/of tijdsduur, waarbij de overeengekomen werkzaamheden, alsmede de prijsvorming methode zeer nauwkeurig worden omschreven. Dit zal resulteren in een gespecificeerde factuur achteraf.
 2. De verhuisprijs wordt bepaald door de volgende elementen en werkzaamheden van Select-Verhuizingen, voor zover zij in de verhuisovereenkomst is overeengekomen:
  1. het vervoer inclusief het laden en lossen van de verhuisgoederen;
  2. het in- en uitpakken van in kisten of dozen te vervoeren goederen en het uit elkaar nemen en weer in elkaar zetten van meubelstukken;
  3. het afnemen, opnemen, loskoppelen, plaatsen of ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden, sanitair en wat verder aan plafonds, aan of op muren, vloeren en daken is bevestigd, het de- en monteren van een waterbed, etc. Select Verhuizers mag deze werkzaamheden echter alleen verrichten als er geen specifieke vakkennis voor is vereist;
  4. de premies voor de verzekeringen zoals bedoeld in artikel 3 lid.
 3. In de verhuisprijs zijn niet begrepen: de kosten voor het gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden, parkeerontheffingen en vergunningen, grens- en douanekosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen.
 4. De verhuisprijs wordt verhoogd wanneer de klant aan Select Verhuizers andere kosten is verschuldigd volgens deze voorwaarden in verband met meerwerk. De factuur dient de afwijking van de verhuisprijs te specificeren.
  Onder meerwerk wordt in deze voorwaarden verstaan:
  de door Select Verhuizers te verrichten of verrichtte werkzaamheden, welke op later verzoek van de klant werden gedaan en welke niet bij het sluiten van de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen.Artikel 7. SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. De offerte wordt zo mogelijk schriftelijk uitgebracht.
 2. In de, gedateerde, offerte worden in ieder geval vermeld:
  1. de door Select Verhuizers te verrichten werkzaamheden,
  2. de prijs van die werkzaamheden (inclusief BTW),
  3. het moment en de wijze van betaling,
  4. (voor zover bekend) de datum en het aanvangstijdstip van de verhuizing,
  5. deze voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven en kunnen worden gedownload van de website van Select Verhuizers
   (https://www.selectverhuizers.nl/).
 3. De offerte blijft geldig tot dertig dagen na offertedatum, tenzij anders is vermeld.
 4. De verhuisovereenkomst is tot stand gekomen zodra de klant zo mogelijk schriftelijk heeft laten weten de offerte van Select Verhuizers te accepteren dan wel op het moment, dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend, indien geen offerte is uitgebracht.
 5. De verhuisovereenkomst komt eveneens tot stand zodra de klant daadwerkelijk verhuisgoederen aan Select Verhuizers ter verhuizing ter beschikking heeft gesteld. Indien er geen verhuisprijs conform artikel 6.1.a. van deze algemene voorwaarden is overeengekomen, behoudt Select Verhuizers het recht op de vaststelling van een verhuisprijs naar redelijkheid en billijkheid, gebaseerd op gangbare tarieven.

 

Artikel 8. BETALING

 1. De klant dient de verhuisprijs bij de verhuizing à contant te betalen bij de aanbieding van de factuur en tegen overhandiging van een kwitantie door Select Verhuizers.
 2. Indien Select Verhuizers bij aanbieding van de factuur blijkt, dat de klant zijn verplichting tot contante betaling niet voldoet of gaat voldoen, is Select Verhuizers gerechtigd de verhuizing op te schorten. Het bepaalde in artikel 8: 1194 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
 3. Indien bij het sluiten van de verhuisovereenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen, dat betaling anders dan à contant zal plaatsvinden, maar geen betalingstermijn is afgesproken, dient betaling binnen veertien dagen na datering van de werkzaamheden op de factuur op de rekening van Select Verhuizen te zijn bijgeschreven.
 4. Indien de klant aan het in lid 8.1 van dit artikel gestelde niet voldoet, is hij verplicht het verschuldigde bedrag na sommatie binnen een redelijke termijn te betalen, verhoogd met extra te maken administratiekosten, met een minimum van €100,=
 5. Indien de klant aan het in lid 8.1 en 8.4 van dit artikel gestelde niet voldoet, is hij verplicht het verschuldigde bedrag na sommatie binnen een redelijke termijn te betalen. Het oorspronkelijke verschuldigde bedrag wordt al bij deze sommatie verhoogd met zowel de extra gemaakte administratiekosten, met een minimum van € 100, plus de wettelijke rente, gerekend vanaf de in de sommatie genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van de ontvangst van het verschuldigde en met alle door Select Verhuizers in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten.
 6. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst, maakt Select Verhuizers met de opdrachtgever afzonderlijke afspraken omtrent de betaling van de uit de verhuisovereenkomst voortvloeiende kosten, alsmede over de aflevering als de eigenaar van de verhuisgoederen daartoe zelf niet bereikbaar is.
 7. Wanneer de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is ook de eigenaar van de verhuisgoederen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de verhuiskosten.

 

Artikel 9. WIJZIGEN, ANNULEREN, OPZEGGEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. De klant mag de uitvoering van de verhuisovereenkomst wijzigen. De gewenste wijziging moet voor Select Verhuizers uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering bij Select Verhuizers niet verstoren. De klant moet Select Verhuizers bovendien schadeloosstellen voor alle noodzakelijke extra kosten en nadelen die feitelijk voortvloeien uit de wijziging van de verhuisovereenkomst. Indien de wijziging Select Verhuizers voordeel oplevert, brengt hij de in redelijkheid bespaarde kosten niet in rekening.
 2. Als Select Verhuizers door bepaalde omstandigheden de verhuisovereenkomst niet overeenkomstig zijn opdracht en binnen een normale tijdsduur kan uitvoeren moet zij:
  1. nieuwe instructies vragen aan de klant, of
  2. b als dit niet mogelijk is, zal Select Verhuizers die maatregelen nemen, die naar haar inzicht zoveel mogelijk in het belang van de klant zijn.
 3. De klant is gerechtigd de overeenkomst annuleren. Hij is Select Verhuizers daarvoor een schadevergoeding verschuldigd.
  1. Bij annulering tot 30 dagen voor de overeengekomen verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 15 procent van de overeengekomen verhuisprijs.
  2. Bij annulering tussen 30 dagen tot veertien dagen voor de verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 50 procent van de verhuisprijs.
  3. Bij annulering tussen 14 dagen tot 7 dagen voor de verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 75 procent van de verhuisprijs.
  4. Bij annulering binnen zeven dagen voor de verhuisdatum is ten hoogste de volledige verhuisprijs verschuldigd. De annulering geschiedt zo mogelijk door schriftelijke kennisgeving. De verplichtingen van Select Verhuizers eindigen op het ogenblik van ontvangst daarvan.
 4. De klant mag de verhuisovereenkomst opzeggen als hem bekend wordt dat Select Verhuizers de verhuizing niet op de afgesproken dag en tijd zal kunnen verrichten. Kort na het bekend worden hiervan moet de opzegging aan Select Verhuizers worden meegedeeld. Indien de klant schade lijdt, dient Select Verhuizers - behoudens omstandigheden als bedoeld in artikel 9 lid 2 - deze te vergoeden tot ten hoogste de overeengekomen verhuisprijs.

 

Artikel 10. VERPLICHTINGEN VAN SELECT VERHUIZERS

 1. Select Verhuizers is verplicht:
  1. de verhuisgoederen ter bestemming af te leveren (het plaatsen op de daartoe mogelijkerwijs aangeduide plek) en wel in de staat waarin zij hem ter verpakking of demontage, dan wel in de staat waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld;
  2. een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien.
 2. De verplichtingen van Select Verhuizers die voortvloeien uit de verhuisovereenkomst zullen zijn beëindigd, zodra de verhuisgoederen op de overeengekomen bestemmingsplaats zijn afgeleverd.

 

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID VAN SELECT VERHUIZERS

 1. Bij het niet nakomen van de op hem rustende verplichtingen is Select Verhuizers aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Select Verhuizers niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk Select Verhuizers de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
 2. Select Verhuizers kan zich niet van haar aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op:
  1. de gebrekkigheid van het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt;
  2. de gebrekkigheid van het materiaal, waarvan hij zich bedient, tenzij dit door de klant te zijner beschikking is gesteld; onder materiaal wordt niet begrepen een schip, luchtvaartuig of spoorwagon, waarop het voertuig, dat voor de verhuizing wordt gebezigd, zich bevindt;
  3. de gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van hijswerktuigen, of voor het gebruik van een verhuislift; d enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor rekening van de klant komen, aan de verhuisgoederen overkomen ongeval.
 3. Select Verhuizers die de op hem rustende verplichtingen niet nakomt is voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk tenzij dit niet-nakomen het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:
  1. het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door de klant of met behulp van enige persoon of enig middel door de klant daartoe eigener beweging ter beschikking gesteld;
  2. het meehelpen bij de verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen, diens familieleden, vrienden of derden;
  3. de keuze door de klant - hoewel Select Verhuizers hem een andere mogelijkheid aan de hand deed - van een wijze van verpakking of uitvoering van de verhuisovereenkomst, die verschilt van wat voor de overeengekomen verhuizing gebruikelijk is;
  4. de aanwezigheid van zaken onder de verhuisgoederen waarvoor Select Verhuizers, indien zij conform artikel 3.4 door de klant op de hoogte zou zijn gesteld van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen;
  5. de aard of staat van de verhuisgoederen zelf, die uitsluitend door met deze aard of staat zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging zoals: - lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deel uitmakende goederen - het afsterven van planten - het verloren gaan van bankpapier, geldswaardige papieren, edele metalen, munten en penningen, edelgesteente, parels, documenten en postzegelverzamelingen, tenzij de klant deze zaken voor het begin van de verhuizing, afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde, aan Select Verhuizers heeft overhandigd - het niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische of mechanische apparatuur.
   Wanneer Select Verhuizers bewijst dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het niet nakomen van de -op haar uit hoofde van de in artikel 10 rustende- verplichting een gevolg heeft kunnen zijn van een of meer van de hierboven in dit lid genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit voortvloeit, onverminderd de bevoegdheid van de klant tot het leveren van tegenbewijs.
 4. Select Verhuizers is bovendien aansprakelijk voor het ten onrechte achterlaten van voorwerpen in of het ten onrechte meenemen daarvan uit de laadplaatsen, indien haar dat uitdrukkelijk bekend was of had behoren te zijn.
 5. Voor zover de klant niet opkomt, weigert verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met de vereiste spoed in ontvangst neemt, of voor zover op verhuisgoederen beslag is gelegd, is Select Verhuizers gerechtigd deze verhuisgoederen voor rekening en gevaar van de rechthebbende op te slaan in een daarvoor geschikte bergplaats. Hij is verplicht de klant zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen onder bijvoeging van de AVBV. Select Verhuizers is onverminderd de werking van dit artikel niet aansprakelijk voor schade anders dan veroorzaakt door het niet nakomen van zijn verplichtingen genoemd in artikel 10 van deze voorwaarden.

 

Artikel 12 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

 1. De klant is verplicht om voor Select Verhuizers zowel het laad- als het losadres goed begaanbaar te maken, vrij van obstakels en/of andere werkzaamheden. Hieronder wordt tevens verstaan dat eerdere uitgevoerde werkzaamheden volledig afgerond zijn zodat normale verhuisactiviteiten niet tot schade kunnen leiden. Voor het geval dat dit anders is, is Select Verhuizers niet aansprakelijk voor eventuele optredende schade
 2. Klant draagt zorg voor het droog, schoon en in acceptabele staat bewaren van de door Select Verhuizingen in bruikleen geleverde verhuisdozen. Indien deze beschadigd worden ingeleverd door de klant kan Select Verhuizers de kosten (vervangingswaarde) in rekening brengen.

 

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

 1. De klant is aansprakelijk voor de kosten en schade die Select Verhuizers lijdt ten gevolge van het niet of onvoldoende verstrekken van de in artikel 3 en 4 genoemde informatie, tenzij dit de klant niet is aan te rekenen.
 2. De klant is verplicht, behoudens in het geval van overmacht, de schade te vergoeden aan Select Verhuizers indien door toedoen of nalaten van de klant de verhuisovereenkomst niet of niet volgens afspraak kan worden uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de verhuisprijs. Bij annulering is artikel 9.3 van kracht.
 3. De klant zal Select Verhuizers op diens eerste verzoek vrijwaren ingeval Select Verhuizingen door derden buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van schade dan wel financieel nadeel, - strafrechtelijke boetes daaronder begrepen -, op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de verhuisovereenkomst door Select Verhuizers, diens ondergeschikten en hulppersonen, indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van de klant in strijd met enig wettelijk voorschrift, zoals ten aanzien van het zich in de inboedel wederrechtelijk bevinden van verdovende middelen, pornografische lectuur, software zonder licentie e.d.

 

Artikel 14. SCHADEMELDING EN KLACHTTERMIJN

  1. Direct waarneembare schade dient bij of dadelijk na de verhuizing aan Select Verhuizers te worden gemeld, bij gebreke waarvan Select Verhuizers wordt geacht de verhuizing zonder direct waarneembare schade te hebben uitgevoerd;
  2. Niet direct waarneembare schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de verhuizing aan Select Verhuizers te worden gemeld, bij gebreke waarvan Select Verhuizers wordt geacht de verhuizing zonder niet direct waarneembare schade te hebben uitgevoerd.
  3. Dadelijk na de verhuizing kan de klant op verzoek uitstel worden verleend van de in a. en b. van dit lid vermelde termijnen. Eventuele schade dient alsdan vóór het verstrijken van de uitsteltermijn te worden gemeld.
 1. De mogelijkheid tot het instellen van een vordering door de klant vervalt van rechtswege 1 jaar na de verhuisdatum.
 2. Eventuele klachten aangaande de werkzaamheden van Select Verhuizers dienen binnen veertien dagen na de verhuizing aan Select Verhuizers te worden gemeld.
 3. De schademelding en de melding van een klacht dienen uitsluitend schriftelijk te gebeuren aan Select Verhuizers.
 4. U bent verzekerd tegen dagwaarde, wanneer een schade aan Select Verhuizers wordt gemeld dient u de aankoop-bon van het beschadigde item toe te voegen. Indien u de aankoop-bon niet kunt overleggen kan Select Verhuizers geen werk van de door u gemelde schade maken.

 

Artikel 15 SCHADEVERGOEDING

 1. De schadevergoeding die Select Verhuizers op grond van een door haar aangegane verhuisovereenkomst is verschuldigd wegens het niet nakomen van de op haar uit hoofde van die verhuisovereenkomst rustende verplichtingen, is beperkt tot een maximumbedrag van € 23.000,- of tot de bedragen bedoeld in artikel 3 lid 3 sub b en c.
 2. Indien Select Verhuizers in één en dezelfde overeenkomst op zich neemt, meer dan één inboedel te verhuizen, is haar in het eerste lid bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van €23.000,- per inboedel of tot de bedragen bedoeld in artikel 3 lid 3 sub b en c.
 3. Voor zover Select Verhuizers aansprakelijk is wegens niet nakomen van haar verplichting zoals genoemd in artikel 10 lid 1, heeft de klant recht op een vergoeding welke als volgt is vastgesteld:
  1. bij totaal verlies of vermissing: een vergoeding gelijk aan de waarde die het betrokken verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en op de plaats waar het had moeten worden afgeleverd, vermeerderd met eventuele kosten die direct verband houden met de schade;
  2. bij gedeeltelijk verlies of beschadiging een vergoeding die ter keuze van de klant bestaat uit:
   1. een redelijk bedrag voor herstel van het beschadigde verhuisgoed; of
   2. een bedrag gelijk aan de waarde die het verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en de plaats waar het goed had moeten worden afgeleverd, verminderd met de restwaarde van het verhuisgoed bij de aflevering, alsmede met eventuele besparingen aan de zijde van de klant.
 4. U heeft bij Select Verhuizers een eigen risico van €50,00.
  Eventuele schade die ontstaan is door Select Verhuizers die onder de €50,00 te vervangen en/of te repareren is wordt niet aan u vergoed.
 5. Herstel van beschadigingen of vervanging van gedeeltelijk verloren gegane dan wel vermiste goederen mag eerst plaatsvinden, nadat tussen de klant en Select Verhuizers overeenstemming is bereikt over het bedrag van de schade of nadat de schade voldoende is gedocumenteerd.
 6. Select Verhuizers kan zich niet beroepen op enige beperking van haar aansprakelijkheid, voor zover de schade is ontstaan uit eigen handeling of nalaten, door met opzet die schade te veroorzaken, of door roekeloosheid en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

 

Artikel 16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Het Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarden en (de) overeenkomsten die op basis van deze voorwaarden zijn gesloten. Bij eventuele geschillen is slechts de rechtbank van ’s-Hertogenbosch bevoegd daarvan kennis te nemen.

Vrijblijvende afspraak

Referenties

Verhuizing Den Bosch

Fam Hoekstra


5

"Alles netjes geregeld"

Lees verder
Overzicht

Nieuwsberichten

Select Verhuizers start met woningontruiming

Select Verhuizers breidt de dienstverlening van het Eindhovens Verhuisbedrijf verder uit

Lees verder
Overzicht


Veilig en verzekerd transport

Veilig en verzekerd transport

Wij denken met u mee!

Wij denken met u mee!

Zorgvuldige planning en voorbereiding

Zorgvuldige planning en voorbereiding

Gras en Groen

Particuliere verhuizing

Lees meer
Gras en Groen

Zakelijke verhuizing

Lees meer
Gras en Groen

Tarieven

Lees meer
Select Verhuizers Eindhoven
Vertel het verder
Vrijblijvende afspraak